1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής  
 
  (ΕΥΡΗΚΑ 2007)  
 
  Πανεπιστήμιο Πατρών  
 
  18-20 Μαίου 2007, Πάτρα  
 
 
 
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση για Δημοσιεύσεις
Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Εργασιών
Αποδεκτές Εργασίες
Εργασίες στα Πρακτικά
Επιστημονική Επιτροπή
Φόρμα Δηλώσεων Συμμετοχής
Πρόγραμμα
Πρακτικά
Χορηγοί
Πρόσβαση και Κατάλυμα
Η Πάτρα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες (ή και όσοι/όσες απεφοίτησαν το 2006) να υποβάλουν περίληψη εργασίας, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1.  Graphics, Visualization, Multimedia 2.  Image and Video Processing
3.  Software Engineering 4.  Signal Processing and Telecommunications
5.  Bioinformatics 6.  Information Systems
7.  Computer Security 8.  Algorithms and Complexity
9.  Computer/Sensor Hardware and Architecture 10.  Human-Computer Interaction
11.  AI/ Knowledge bases 12.  Management of Energy Grids
13.  Computational Science 14.  Languages and Speech Processing
15.  Grid and Cluster Computing 16.  Wearable and Mobile Computing
17.  Information Retrieval 18.  business intelligence
19.  digital libraries 20.  e-business & e-government
21.  grid computing 22.  mobile and wireless computing
23.  medical information systems 24.  CRM & ERP systems
25.  document management 26.  education technologies
27.  internet & intranet systems 28.  web applications
29.  cultural and museum information systems 30.  Numerical analysis, numerical methods

Ωστόσο, επιπλέον των παραπάνω επιστημονικών περιοχών, οι εργασίες μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών και των Εφαρμογών τους.

Η εργασία πρέπει να έχει εκπονηθεί υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ και μπορεί να έχει εκπονηθεί και με τη συνεργασία μη προπτυχιακών επιστημόνων. Στα κριτήρια αξιολόγησης για την αποδοχή μιας εργασίας περιλαμβάνονται η πρωτοτυπία της, η σημασία των ερευνητικών της αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων/καινοτόμων εφαρμογών και η ορθή και πλήρης αποτύπωση των πρόσφατων εξελίξεων στο αντικείμενο της εργασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

15 Μαρτίου 2007: Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων (μέχρι 2 σελίδες)
31 Μαρτίου 2007: Ενημέρωση για την αποδοχή ή απόρριψη
15 Απριλίου 2007: Υποβολή πλήρους εργασίας (8-12 σελίδες)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να αποτελούνται από δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος, την εισαγωγή, στην οποία οι συγγραφείς θα παρουσιάζουν την υφιστάμενη κατάσταση και τις εξελίξεις γύρω από το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η εργασία τους. Στο δεύτερο μέρος, κύριο τμήμα της περίληψης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται εν συντομία η εργασία τους, η καινοτομία της και η συνεισφορά της στις επιστημονικές εξελίξεις.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα 5 κριτήρια:

  1. Relevance with the Conference: Is the paper relevant to the conference audience and topics?
  2. Originality: Does paper reveal original thinking? Does the authors contribute the science with well-derived own and novel ideas?
  3. Significance: Are the hypotheses, suggestions, arguments, ideas and discoveries of the paper interesting? Do you believe that the contribution can change the way that thinks happened till today? Do you believe that the contribution can improve the quality of life or the quality of employment or the quality of...?
  4. Relevant and Comprehensive Literature: Is the work based on appropriate, well researched and up-to-date scientific information?
  5. Outline Structure and Organization: Is an outline obvious in the text? Is the presentation and structure logical in the paper?s progression? Is the writing clear? Do the authors organize their thoughts clearly and effectively? Are objectives clear and well presented?

Το εύρος της κλίμακας αξιολόγησης είναι:

  • 5   (Very High/ Very Good)
  • 4   (High/ Good)
  • 3   (Medium/ Indifferent)
  • 2   (Little/ Poor)
  • 1 (No relevance/ Not original/ No significance/ Neither relevant, nor comprehensive literature/ Unstructured)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν υποχρεούνται σε καταβολή αμοιβής για την υποβολή εργασίας και συμμετοχής τους. Η φοιτητική ιδιότητα βεβαιώνεται υποχρεωτικά με βεβαίωση της Γραμματείας του τμήματος στο οποίο φοιτούν. Υποχρεωτική επίσης είναι η δήλωση συμμετοχής στον αντίστοιχο σύνδεσμο του παρόντος δικτυακού τόπου.

 
 
    « Προηγούμενη Σελίδα  
 
 
 
    © 2006- Σχεδιασμός & Κατασκευή: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών